Czym jest recykling?

Kategoria: Blog

pojemnik na odpady segregowalne

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, której celem jest zmniejszenie ilości odpadów oraz ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Co roku każdy z nas wytwarza ponad 300 kg śmieci, a dwie trzecie z nich to surowce, które mogłyby zostać ponownie przetworzone, warto więc podjąć wysiłek, aby w jak największym stopniu je odzyskać.

Założeniem recyklingu jest wykorzystanie materiałów odpadowych w jak największym procencie, ale jednocześnie przy jak najmniejszych nakładach na ich przetworzenie, żeby nie przyczyniać się do nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego.

Co ważne, założenia recyklingu powinny być wdrażane nie tylko podczas powstawania odpadów, ale już na etapie produkcji danego towaru, w której powinno się używać materiałów w jak największym stopniu odzyskiwalnych.

Recykling jest więc wieloelementowym systemem organizacji obiegu materiałów w taki sposób, by mogły być przetwarzane wielokrotnie. W jego skład wchodzą:

– właściwa polityka ustawodawcza państwa,

– unowocześnianie technologii przetwarzania odpadów,

– projektowanie dóbr optymalnych pod względem powtórnego przetworzenia,

– wprowadzenie oznaczeń na produktach, które później ułatwią segregację odpadów,

– promowanie zachowań proekologicznych i edukacja ekologiczna społeczeństwa,

– logistyka odbioru, przechowywania i przetwarzania zużytych i posortowanych dóbr.

Wynika z tego, że ważna jest zarówno polityka państwa, jak i działania każdego z jego obywateli. Warto więc sobie uświadomić, że każdy z nas poprzez prostą decyzję o sortowaniu śmieci ma wpływ na to, czy recykling będzie realny i efektywny.